Mikael Runsten

Vad är sambandet mellan medarbetarnas ekonomiska färdigheter och verksamhetens lönsamhet?

Datum:

|

,

Att ledare ska ha goda eller mycket goda kunskaper inom ekonomi och affärsekonomiska termer är inget nytt. Men hur tänker vi kring våra medarbetare? Många av våra kunder som kontaktar oss gällande nyrekrytering av en specialist inom HR, kommunikation eller annan profession har förväntningar om att kandidaterna ska besitta goda kunskaper, förståelse och analysförmåga inom ekonomi.

I denna artikel vill vi lyfta fram och sätta fokus på hur en HR Business Partner, arbetsrättsjurist eller kommunikationsspecialist i allt högre utsträckning bidrar till verksamhetens lönsamhet och affärsresultat genom att kunna tyda olika ekonomiska nyckeltal. Hur ska den tillsättande chefen tänka och resonera gällande kravprofilen när det blir dags för nyrekrytering? Vilka krav är rimliga att ställa och hur ser möjligheterna ut för kompetensutveckling hos den nya arbetsgivaren?

Vi har frågat Mikael Runsten, specialiserad på att utbilda chefer och medarbetare i ekonomi. Mikael är ekonomie doktor och har mångårig internationell erfarenhet. 

Varför är det relevant att medarbetare ska ha en förståelse kring hur ekonomin fungerar i företaget?
Ekonomin i ett företag påverkas av mängder av små och stora aktiviteter utförda av alla medarbetare varje dag. Om dessa aktiviteter görs med bara lite bättre förståelse för vad som är långsiktigt bra för företaget kan det göra en enorm skillnad.

Är inte ekonomi väldigt svårt? Är det rimligt att alla ska ha en förståelse för det?
Ekonomi är egentligen mycket lättare än vad många tror. Jag har träffat många icke-ekonomer som säger att de inte kan någon ekonomi alls, sen visar det sig att de kan massor – fast de vet inte om det. Mycket handlar om sunt förnuft: En jordbrukare vet exempelvis allt om att så och skörda, vilka buffertar man behöver och hur man tar ansvar för sin verksamhet. Och det är precis det ekonomi handlar om, att hushålla med knappa resurser, att välja långsiktigt bra lösningar och att ha finansiella muskler för att klara olika utmaningar. Det som saknas är ofta inte grundkunskapen, utan vokabulären.

Betyder inte det att ekonomiska språket kan vara väldigt exkluderande?
Jag håller med det, om bara några kan fikonspråket, oavsett område, är det risk att de som behärskar språket tar över samtalet. För att göra allas röster och perspektiv hörda, även när affärs- och ekonomifrågor diskuteras måste de släppas in i samtalet och förstås själva vilja ta sig in i samtalet.

Hur kan ekonomifrågor göras mer lättillgängliga?
Jag tror att företagsledare och framför allt ekonomer borde låta sig inspireras av vad Simon Sinek kallar ”the Golden Circle”. Vilken av frågorna vad, hur och varför lägger man fokus på? Som ekonom är det lätt att fastna i svårtillgängliga vad-frågor. Om företaget önskar fokus exempelvis på rörelsemarginal, avkastning eller kassaflöde ska man inte fastna i definitionen av måttet – vad det är. Krut måste läggas på att skapa förståelse för varför det är viktigt att exempelvis vara lönsam och vilka aktiviteter som har gynnsamma effekter – m.a.o. hur man som individ påverkar.

Hur kan detta gå till?
Jag som har arbetat med skräddarsydda ekonomiutbildningar för olika företag de senaste 30 åren föreslår givetvis en satsning på en bred kurs i grundläggande ekonomi och affärsförståelse för en stor del av företagets medarbetare. Intresset för ekonomi och affärsförståelse är lätt att väcka om man får en dag eller två på sig. Sedan är det snarast en företagskulturfråga att bibehålla detta intresse och skapa ett affärsmässigt klimat.

Nedanstående citat av Torgrim Reitan, CFO på norska Equinor illustrerar en affärskultur som strävar efter att nyttja alla individers affärsförståelse och samtidigt önska en långtgående decentralisering.

”Vi kan ganska enkelt sjösätta ett kostnadsbesparingsprogram som instruerar alla enheter att minska sina kostnader med ett visst belopp. Det skulle däremot motverka vår strävan efter att bygga en kostnadsmedveten kultur. Om du vill bli mer hälsosam fungerar inte en snabbdiet. Det krävs en livsstilsförändring. Jag tror på att Equinor består av kompetenta, ansvarsfulla och kommersiellt inriktade människor som kommer att fatta rätt kostnadsbeslut. Det innebär att alltid arbeta hårt för att minska dåliga kostnader och skydda bra kostnader. Medarbetarna vet bättre än jag vilka kostnader det är och var de är.”

Hur kan rekryteringsprocessen bidra till att rätt personer anställs?
Ett företag som önskar kompetenta, ansvarsfulla och kommersiellt inriktade anställda måste söka personal som har potential att bli just sådana medarbetare. Förutom kompetens som kommunikationsspecialist, HR-specialist eller arbetsrättsjurist är därför ett allmänt intresse av att förstå hur företagets affärsmodell fungerar viktigt. För att säkerställa den ekonomiska förståelsen hos kandidater eller viljan till den, kan det vara ett bra tillfälle att involvera en rekryteringsbyrå för att utvärdera detta.

Hur kan relevant kunskap säkerställas bland nyrekryteringar?
Att ge den nyanställde en relevant bild av företagets affär och skapa en rimlig förståelse för kommersiella och finansiella utmaningar är en angelägen del i onboardingprocessen. Även då kan hjälp tas från en rekryteringsbyrå. Rekryteringsbyråer har ofta mycket bra kunskap kring vad som är aktuellt i onboardingen och kan hjälpa till att strukturera processen, så att den nyanställde kan börja med de bästa förutsättningarna.

Kortfattat:
En grundläggande förståelse av ekonomi och affärstermer är viktig inte bara för ledare utan även för medarbetare. Om medarbetare kan tyda olika nyckeltal och ha en grundläggande förståelse för ekonomi kan de bli mer lönsamma och gynna företaget, då alla medarbetares aktiviteter påverkar företagets ekonomi, stort som smått. I rekryteringssammanhang betyder det att identifiera kandidater som har viljan och intresse för att lära sig mer om verksamhetens affärsmodell och bidra till en hållbar företagsekonomi. Onboardingen är ett mycket bra tillfälle att introducera företagets ekonomi och säkerställa relevant kunskap.

Om Mikael Runsten:
Mikael Runsten är ekonomie doktor från Handelshögskolan och grundare av utbildningsföretaget Bild & Runsten AB. Mikael har lång internationell erfarenhet av att utbilda chefer och styrelser i ekonomi.
Bild & Runsten har en världsledande position i skärningspunkten mellan ekonomikunskaper, pedagogik och teknologi. Vi är ekonomie doktorer med diplom i pedagogik och har varit pionjärer inom direktsända interaktiva webbinarier sedan 2010. Vi har tillsammans över sextio års erfarenhet av att utbilda chefer i ekonomi och har fått många priser i flera länder, priser som vittnar om den kvalitet och effekt som våra utbildningar förknippas med.