Nu är resultatet av 2022 års lönekartläggning för dataskyddsspecialister klart!

Nu är resultatet av 2022 års lönekartläggning för dataskyddsspecialister klart!

Datum:

|

HR Commitment har i samarbete med Forum för Dataskydd genomfört sin fjärde löneundersökning bland dataskyddsspecialister i Sverige. Som rekryteringsbyrå med fokus på yrkesprofessioner inom Legal, dataskydd och compliance vill vi med denna undersökning bidra till att öka transparensen och kunskapen om löner, förmåner och arbetsvillkor för de som arbetar inom området dataskydd i Sverige.

Vår förhoppning är att du ska finna resultatet av 2022 års lönekartläggning intressant och att det ska fungera som ett stöd för dig som arbetar som dataskyddsspecialist, t ex i dialogen med din chef och/eller dina medarbetare.

En kort trendspaning utifrån årets lönekartläggning

Resultatet av årets lönestatistik visar att lönen generellt sett har ökat jämfört mot löneundersökningen som gjordes 2020. Medellönen i årets undersökning var 59 500 kronor/månad och 54 000 kronor/månad år 2020. Nöjdheten med lönen är något högre 2022 jämfört med 2020. Medlemmar i Forum för dataskydd har högre lön. 62 300 kr/månad att jämföra med 55 800 kr/månad.

De främsta orsakerna till att inte söka ett nytt jobb

De tre viktigaste parametrarna för att inte söka ett nytt jobb är enligt respondenterna: Lönen, ledarskapet och flexibel arbetstid. Något som är av mindre vikt är möjlighet till bisyssla och ingå i ledningsgruppen.

Efterfrågan på dataskyddsspecialister

En majoritet, 56% av respondenterna bedömer att antalet medarbetare inom området dataskydd kommer att vara oförändrad på sin arbetsplats under de kommande 12 månaderna. 62% bedömer att inköpen av externa konsulttjänster inom området dataskydd kommer att vara oförändrad under de kommande 12 månaderna. Andelen som tror på en minskning i antalet medarbetare och inköpen är låg, 3% respektive 4%. Detta innebär att det inte är några signifikanta skillnader i bedömningen i jämförelse med kartläggningen 2020.

Rekryteringsbehov?

HR Commitment har över 20 års erfarenhet av att rekrytera Kompetenta och engagerade kandidater till en rad nationella och internationella företag inom olika branscher i Sverige. Tveka inte att höra dig om du vill samtala om ditt nuvarande eller kommande rekryteringsbehov med oss.

Ladda ner lönekartläggningen här »