Personuppgifter

Vi värnar om den personliga integriteten

För oss är det viktigt att hantera din information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt samt att följa aktuell lagstiftning.

För dig som söker en ledig tjänst

För att kunna behandla din ansökan och eventuellt göra dig aktuell för framtida jobbmöjligheter sparar vi dina uppgifter. Detta kan vara uppgifter såsom kontaktuppgifter, ålder, utbildning, anställningshistorik, CV, meriter och övriga uppgifter som du valt att dela med dig av till oss. Dessutom sparar vi ofta minnesanteckningar från rekryteringsprocessen.

För dig som har en kontakt med oss

När du kontaktar oss behöver vi behandla dina uppgifter. De personuppgifter vi framförallt behandlar är uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress . Syftet är att kunna besvara de frågor du har och kunna förse dig med information i form av brev, e-postutskick eller sms. Vi för även register över kontaktpersoner till de företag och organisationer som vi samarbetar med.

Information i sociala medier och på webbplatser

Vid publicering av personuppgifter på våra webbplatser och i våra sociala mediekanaler tar vi hänsyn till individers personliga integritet och inhämtar samtycke.

Rättslig grund

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse, för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter kan vid användning av leverantörers molntjänster komma att överföras till ett tredjeland, dvs utanför EU/EES. Överföring kommer endast att ske under förutsättning att det föreligger beslut från EU-kommissionen om förekomsten av en adekvat skyddsnivå i berört tredjeland, att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits eller att det föreligger särskilt tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Gallring av personuppgifterna

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. I vår rekryteringstjänst sparas uppgifterna i två år om du inte angett andra önskemål. I övriga fall gallras uppgifterna ett år efter att relationen upphört om inte annat angetts i samband med registreringen eller vid samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ut registerutdrag om de personuppgifter som behandlas om dig samt få rättelse kring felaktiga uppgifter i våra system. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.

Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter alternativt återkalla ett samtycke är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan.

Skicka den till ”dataskyddsombud@commitmentsearch.se” eller

Commitment Search AB
Att. Dataskyddsombud
Jacob Westinsgatan 3
112 20 Stockholm