Manne Didehvar

Färdigt resultat av 2023 års lönekartläggning för dataskyddsspecialister!

Datum:

|

, ,

Commitment Search har sedan 2018 genomfört lönekartläggningar bland dataskyddsspecialister i Sverige. Vår förhoppning är att du ska finna resultatet av 2023 års lönekartläggning intressant och att det ska fungera som ett stöd för dig som arbetar inom området dataskydd, t ex i dialogen med din chef och/eller dina medarbetare. 

Lönen generellt sett har ökat något.
Medellönen i årets undersökning var 61 000 kronor/månad och 59 500 kronor/månad år 2022. Respondenterna var ungefär lika nöjda med lönen 2023 som 2022. Medlemmar i Forum för dataskydd har högre lön, 64 100 kr/månad att jämföra med 57 100 kr/månad.

De främsta orsakerna till att inte söka ett nytt jobb.
De tre viktigaste parametrarna för att inte söka ett nytt jobb är enligt respondenterna; Lönen, ledarskapet och möjlighet att arbeta hemifrån.

Efterfrågan på dataskyddsspecialister.
En majoritet (55%) av respondenterna bedömer precis som förgående års undersökning att antalet medarbetare inom området dataskydd kommer att vara oförändrad på sin arbetsplats under de kommande 12 månaderna. 59% bedömer att inköpen av externa konsulttjänster inom området dataskydd kommer att vara oförändrad under de kommande 12 månaderna. Andelen som tror på en minskning i antalet medarbetare och inköpen är fortsatt låg, 3% respektive 7%. 

Löneutveckling dataskyddsspecialister i förhållande till kön.
Indexserien visar att kvinnor har haft en bättre löneutveckling än männen, vilket är förväntat och förklaras med att männens faktiska löner har varit högre (och fortfarande är något högre) men vi ser att lönegapet minskar. 

Löneutveckling dataskyddsspecialister i förhållande till chefsposition.
När en uppdelning görs i förhållande till chefsposition kan vi notera att den gruppen som drivit den totala löneuppgången har varit dataskyddsspecialister som inte är i chefsposition (22% respektive 6%). Löneutvecklingen för dataskyddspeciallister i icke-chefsposition har generellt varit väldigt positiv, medan dataskyddsspeciallister i chefsposition har haft en lägre löneutveckling senaste åren. 
(ca 4% uppgång per år för icke-chefer och dryga 1% för chefer).