Manne Didehvar

Färdigt resultat av 2023 års lönekartläggning för Bolagsjurister!

Datum:

|

,

Vår förhoppning är att du ska finna resultatet av 2023 års lönekartläggning intressant och att det ska fungera som ett stöd för dig som arbetar som bolagsjurist, t ex i dialogen med din chef och/eller dina medarbetare. 

Årets lönekartläggning visar att lönen för bolagsjurister generellt sett har ökat något i jämförelse mot löneundersökningen som gjordes 2022. 

Medellönen i årets undersökning var 88 900 kronor/månad och 87 400 kronor/månad år 2022. Respondenterna var något mer nöjda med lönen i årets undersökningen jämfört med förgående.

Lönegap mellan kvinnor och män
Tabeller och diagram i undersökningen visar på skillnader i lön mellan kvinnor och män. En del av löneskillnaderna kan förklaras med skillnader i åldersfördelning. Precis som i tidigare undersökningar är det fler yngre kvinnor än män som deltagit i undersökningen. När parametern ålder tas i beaktan kan inga statistiskt säkerställda skillnader hittas mellan könen. En indexserie i rapporten visar hur totala löneutveckling varit för kvinnor och män mellan åren 2013 och 2023. 

Drivkrafter att vilja byta jobb
De tre viktigaste parametrarna för att inte söka ett nytt jobb är enligt respondenterna: Lönen, företagskultur och ledarskapet. Något som är av mindre vikt är möjligheten till bisyssla och kortare arbetsdagar.

Efterfrågan på bolagsjurister
Årets undersökning visar att 27% av respondenterna bedömde att antalet bolagsjurister på sin arbetsplats skulle öka de kommande 12 månaderna, att jämföra med 33% år 2022. Andelen som tror på ett minskat antal jurister är oförändrat, 4%. 

Befordringsmöjligheterna
Befordringsmöjligheterna upplevs fortfarande vara begränsade. På en 5-gradig skala svarade respondenterna hur de upplevde befordringsmöjligheterna på sig arbetsplats, 1 innebar dåliga befordringsmöjligheter och 5 goda möjligheter till befordran. Respondenterna upplevde en något större möjlighet till befordran i årets undersökning i jämförelse med kartläggningen 2022.