2022 års lönekartläggning för Bolagsjurister

2022 års lönekartläggning för Bolagsjurister

Datum:

|

2022 års lönekartläggning för Bolagsjurister

Vår förhoppning är att du ska finna resultatet av 2022 års lönekartläggning intressant och att det ska fungera som ett stöd för dig som arbetar som bolagsjurist, t ex i dialogen med din chef och/eller dina medarbetare.

En kort trendspaning utifrån årets lönekartläggning
Årets lönekartläggning visar att lönen för bolagsjurister generellt sett har ökat något i jämförelse mot löneundersökningen som gjordes 2021.

Medellönen i årets undersökning var 87 400 kronor/månad och 85 300 kronor/månad år 2021. Respondenterna var kanske något mindre nöjda med lönen i årets undersökning jämfört med förgående år.

Löneskillnader mellan kvinnor och män
Tabeller och diagram i undersökningen visar på skillnader i lön mellan kvinnor och män. En möjlig förklaring är skillnader i åldersfördelningarna. Precis som i tidigare undersökningar är det fler yngre kvinnor än män som deltagit i undersökningen. När parametern ålder tas i beaktan kan inga statistiskt säkerställda skillnader hittas mellan könen.

De främsta orsakerna till att inte söka ett nytt jobb
De tre viktigaste parametrarna för att inte söka ett nytt jobb är enligt respondenterna: Lönen, företagskultur och ledarskapet. Något som är av mindre vikt är möjligheten till bisyssla och kortare arbetsdagar. Trots att lönen är den främsta orsaken till att inte söka nytt jobb spelar många andra faktorer in.

Efterfrågan på bolagsjurister
År 2021 bedömde 45% av respondenterna att antalet bolagsjurister på sin arbetsplats skulle öka de kommande 12 månaderna. Det var den högsta noterade siffran sedan starten av lönekartläggningarna. I årets kartläggning är bedömningen något mer återhållsam, 33% tror på ett ökat antal bolagsjurister på sin arbetsplats. Detta gäller även inköpen av externa juristtjänster. Andelen som tror att inköpen kommer öka var i årets undersökning 31%, att jämföra med 39% år 2021.

Befordringsmöjligheterna
Befordringsmöjligheterna upplevs fortfarande vara begränsade. På en 5-gradig skala svarade respondenterna hur de upplevde befordringsmöjligheterna på sig arbetsplats, 1 innebar dåliga befordringsmöjligheter och 5 goda möjligheter till befordran. Respondenterna upplever samma möjligheter till befordran i årets undersökning som i kartläggningen 2021.

Ladda ner lönekartläggningen »