Nu finns ett färdigt resultat av 2020 års lönekartläggning för Bolagsjurister!

Nu finns ett färdigt resultat av 2020 års lönekartläggning för Bolagsjurister!

Datum:

|

Sedan 2008 har HR Commitment, executive search och rekrytering, årligen genomfört en lönekartläggning för bolagsjurister i Sverige i samarbete med Sveriges Bolagsjurister. Resultatet av årets lönekartläggning visar att lönen generellt sett har ökat jämfört med den undersökning som gjordes för 2019

– Vi är väldigt stolta och glada över att i samarbete med Sveriges Bolagsjurister kunna presentera 2020-års lönekartläggning. Genom att bidra till ökad transparens gällande arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter vill vi på HR Commitment bidra till mer jämlika förutsättningar för alla, säger Manne Didehvar, vd HR Commitment.
Årets undersökning visar att medellönen för bolagsjurister har ökat. År 2020 låg medellönen på 83 900 kronor/månad jämfört med 2019 års medellön som låg på 80 800 kronor/månad. Undersökningen presenterar även vissa löneskillnader mellan män och kvinnor. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd utan kan bero på respondenternas åldersfördelning då det är fler yngre kvinnor än män som deltagit.

Lönen, företagskulturen och ledarskapet är de främsta anledningarna till att stanna kvar på det nuvarande jobbet och inte aktivt söka sig vidare. Samtidigt visar undersökningen att möjlighet till bisyssla och kortare arbetsdagar inte i sig är starka skäl till att stanna kvar på nuvarande arbetsplats. En intressant skillnad är att de som är chefer har en tendens att söka nytt jobb om arbetsbördan upplevs som alltför hög. Den tendensen kan inte ses i gruppen som inte är chefer.

– I en alltmer komplicerad och reglerad omvärld har bolagsjuristens roll på senare år ökat i betydelse. Årets kartläggning visar att denna trend fortsätter: efterfrågan på bolagsjurister är fortsatt stark och vi noterar att många respondenter tror att antalet jurister på den egna arbetsplatsen kommer att öka under det innevarande året, säger Caroline Falconer, ordförande i Sveriges Bolagsjurister.
Jämfört med 2019 är det fler som bedömer att antalet medarbetare kommer att öka på den egna arbetsplatsen, 33% jämfört med 26%. Ännu större ökning ser vi när det kommer till köp av externa konsulttjänster på den egna arbetsplatsen, år 2020 bedömde 29% att det kommer att öka att jämföra med 17% 2019.

Mer intressant fakta hittar du i rapporten Lönekartläggning Bolagsjurister 2020. Samtliga medlemmar i Sveriges Bolagsjurister har erbjudits att medverka i lönekartläggningen och deltagandet har varit helt anonymt. Totalt sett är det 682 personer som har valt att svara på 2020 års lönekartläggning.

Ladda ner rapporten helt utan kostnad här:

Till lönekartläggningen 

 

Om HR Commitment: I närmare 20 år har HR Commitment stöttat bolag inom alla branscher i hela Sverige med executive search, rekrytering och interimslösningar. Med juridik som ett viktigt fokusområde har HR Commitment bidragit till en hållbar kompetensförsörjning för många leagal-avdelningar. År 2008 startade HR Commitment arbetet med att genomföra årliga lönekartläggningar för ett antal branscher, bland annat i samarbete med Sveriges Bolagsjurister.

Om Sveriges Bolagsjurister: Sverige Bolagsjurister är en förening vars främsta syfte är att utgöra ett nätverk för bolagsjurister i Sverige. Genom att på olika sätt skapa en mötesplats för bolagsjurister samt erbjuda mervärde för dess medlemmar i form av seminarier, mentorskapsprogram etc., vill föreningen medverka till utbyte av professionella erfarenheter och diskussioner om gemensamma frågor i yrkesrollen. Föreningen har ca 1300 medlemmar. För vidare information, se sverigesbolagsjurister.se